SeaTwirls Bokslutskommuniké för perioden 2019.09.01 - 2020.08.31

sentliga händelser under perioden (2020-06-01-2020-08-31)

- SeaTwirl meddelar att Vindkraftverket SeaTwirl S2 beräknas installeras under år 2022.

- För att utveckla verksamheten och förstärka organisationen inför kapitalisering senare under 2020,
har bolaget tagit ett närståendelån från huvudägaren Knut Claesson på 10 Mkr.

- Malcolm Wiberg har valts till ny ordförande.

- SeaTwirl har tecknat LOI med Elitkomposit, ett specialistbolag för utveckling och tillverkning av kompositdelar till stag och blad. Tecknat ett LOI med IMO för kullagerlösning till bolagets vindkraftverk vid namn S2.

sentliga händelser efter perioden (2020-09-01-)

- Bolagets huvudägare, Knut Claesson, lämnar hela sitt aktieinnehav i gåva till en av honom och hans hustru 2018 bildad allmännyttig stiftelse, Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse.

Finansiell utveckling under perioden (2020-06-01-2020-08-31)

- Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 224 759 kr (-3 568 583 kr)

- Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personal- och konsultkostnader.

- Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 19 056 156 kr (17 654 851 kr) därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 119 059 kr (1 101 080 kr) Periodens kassaflöde uppgår till 6 004 032 kr (10 638 314 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 7 722 745 kr.

- Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till

- 10 016 539 kr (16 197 876 kr) varav periodens resultat utgjorde -2 277 198 kr (-3 573 319 kr). Bortsett från periodens resultat och omföring inom Eget kapital avseende Fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under tredje kvartalet.

Resultat för räkenskapsåret (2019-09-01-2020-08-31)

- Resultat blev -7 357 857 kr (föregående räkenskapsår -7 549 731 kr)

VD:s kommentarer
Sommaren är förbi och har övergått i en höst som kommer att bli händelserik för SeaTwirl. Sedan jag kom in som vd i april har vi arbetat intensivt med att ta fram en detaljerad affärsplan som sträcker sig hela vägen fram till kommersiella vindkraftverk samtidigt som vi stärkt upp organisationen. Vi har också jobbat med att kartlägga marknaderna och dess olika segment för att kunna ta fram planer för hur vi skall navigera framåt och maximera värdet av vår teknik.

De pågående klimatförändringarna har gjort behovet av att ställa om världens energisystem till förnybar energi väldigt tydligt. 2016 enades därför världens ledare i Paris om målet att begränsa uppvärmningen till under 2 grader och att söka ytterligare åtgärder som begränsar uppvärmningen till 1,5 grad. Europa och EU har tagit på sig en global ledartröja i den här omställningen. EU-länderna har redan enats om målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 2030 jämfört med basåret 1990.

Det är mot den bakgrunden som intresset för havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. En del av förklaringen är också att byggnationen av landbaserad (onshore) vindkraft oftare har blivit kontroversiell hos närboende som anser att vindkraftverken förfular och förstör den lokala miljön. Den största förklaringen är dock att potentialen för havsbaserad vindkraft är mycket stor - mer än stor nog för att möta de enorma förnybara behov som klimatomställningen kräver. Det beror dels på att starkare och mer kontinuerliga vindar ute till havs medger högre kapacitetsfaktor, dels på att det finns gott om utrymme att placera vindkraften i relativ närhet till tätbefolkade områden där energibehoven är stora och växande. Potentialen för SeaTwirls teknik bedöms därför som mycket stor. Genom att leverera billigare el än andra förnybara energislag kommer den att bli en viktig del i det framtida hållbara samhället.

En slutsats vi drar är att lokala lösningar, som rymmer allt från nischapplikationer inom offshore olja & gas till fiskodlingar och öar, utgör en potentiellt väldigt stor marknad för SeaTwirl S2. Därför har den extra projekttiden som möjliggjorts av närståendelånen från vår huvudägare varit viktig och nyttig. Det har låtit oss systematisera och optimera produktions- och installationsprocesserna, vilket effektiviserar framtagandet och minskar ledtiderna både för framtida större versioner av SeaTwirl och för framtida S2 vindkraftverk.

Vi bygger målmedvetet upp SeaTwirl för att bli ett kompetenscentrum för havsbaserad vindkraft där vår mycket drivna och kompetenta organisation kompletteras med externa samarbeten. I september kunde vi presentera två nya samarbetsavtal, dels med Elitkomposit för stag och blad, dels med IMO för lagerlösningen.

Under sommaren fick vi även en ny ordförande i Malcolm Wiberg. Malcolm är affärsjurist med lång erfarenhet av att arbeta med ägare och företag på internationell nivå. Malcolm har dessutom ett stort intresse för ledarskaps- och utvecklingsfrågor, vilket är en profil som passar väldigt bra för den fas SeaTwirl nu befinner sig i.

Samtidigt som vi systematiskt arbetar vidare enligt vår projektplan fortsätter utvecklingen i omvärlden. Under bara de senaste månaderna har man kunnat läsa att Kina har satt som mål att sluta öka sina utsläpp före 2030 och att bli klimatneutrala till 2060. Att BP ska ställa om från att vara ett oljebolag till att bli ett energibolag och tiodubbla sina investeringar i förnybar energi till 2030. Samt att Swedbank Robur har tagit fram fonder som bara investerar i bolag som satt klimatmål i linje med Parisavtalet.

När regeringar, företag och investerare alla drar åt samma håll skapas en kraft i omställningen som inte ska underskattas. För bolag som SeaTwirl, som utvecklar förnybara lösningar för den omställningen, ser framtiden ljus ut.

Peter Laurits, VD

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 eller e-post [email protected].

Bolagets rapporter kan laddas ner här: https://seatwirl.com/sv/for-investerare/finansiella-rapporter-dokument-och-kalender/

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2020 klockan 08.00