Saxlund Group säkerställer en finansiering på 105 MSEK

Saxlund Group AB (publ) har träffat ett finansieringsavtal med sin största ägare Gabrielsson Invest AB och med Trention AB (publ) om att genomföra en kapitalisering av Saxlund Group AB (publ) för att säkerställa den kraftiga tillväxten som förväntas.

Kapitaliseringen kommer att ske i två steg.

1) En fullt garanterad företrädesemission på 85 MSEK där huvudgaranterna kommer att vara Trention AB och Gabrielsson Invest AB. Emissionen sker i form av units där varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption. För teckning av fyra units erfordras fem befintliga aktier. Emissionskursen är 0,32 SEK per unit. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier till och med den 31 december 2022. Lösenkurs vid nyteckning är 1 SEK.

2) Ett kredit- och garantiavtal på 20 MSEK

Bakgrunden till avtalet är att Saxlund har lidit av sin svaga finansiella ställning som orsakats av dels marknadsomställningen dels omstruktureringen som bolaget har genomfört de senaste 18 månaderna. Omstruktureringen har varit framgångsrik vilket bland annat lett till att orderingången har utvecklats positivt på samtliga marknader (trots Cov-19) och på kärnprodukterna. Även effektiviteten har förbättrats med ett bättre rörelseresultat från kvartal till kvartal. Den nya finansieringen säkerställer en stark kontinuerlig utveckling i en marknad där tillväxten förväntas vara tvåsiffrig procentuellt. Den nya finansieringen kommer också framgent att resultera i ett räntenetto som i det närmaste kommer att vara noll.

Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemissionen. En separat kallelse kommer att distribueras till aktieägarna.

"- Jag är mycket glad över detta finansieringsavtal som säkerställer den fortsatta utvecklingen i bolaget. Det i kombination med att vi sänkt kostnaderna med 34 MSEK i årstakt gör att vi har ett utomordentligt läge framöver", kommenterar Stefan Wallerman, VD Saxlund Group. Det finns en stor potential för bolaget att kraftigt öka intäkterna i paritet med marknadstillväxten. Flera mycket positiva indikatorer, bl.a. lagen om återvinning av fosfor och krav på grön energitillverkning kommer att gynna marknaderna där vi finns. EUs omställningsstöd på 750 miljarder euro och Sveriges fokus på grön omställning kommer att öka investeringstakten markant", fortsätter Stefan Wallerman.

"- Trention har genom sitt deltagande i styrelsen i Saxlund arbetat med och följt bolaget noga och ser positivt på bolagets framtid och deltar därför som garant i kommande emission", säger William Heigard VD Trention AB.

"- Vi har de senaste 18 månaderna varit aktiva huvudägare i Saxlund där vi tillsammans med ledningen har genomfört en lyckad omstrukturering. Saxlund är idag ett bolag som befinner sig på en marknad i stark tillväxt och genom detta finansieringsavtal visar vi på vårt fortsatta förtroende för bolaget", säger Kenneth Eriksson, VD Gabrielsson Invest AB och styrelseordförande i Saxlund Group.

För mer information, v.v. kontakta:

Kenneth Eriksson, Styrelseordförande, tel. 070-775 83 22

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl 08:30 (CET).