Cell Impact delårsrapport januari-mars 2020

Finansiell sammanfattning första kvartalet

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 7,1 mkr (2,5).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11,5 mkr (-9,2).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -11,5 mkr (-9,5).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moder- bolagets aktieägare, uppgick till -0,25 kr (-0,52).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 33,6 mkr (45,1) eller 0,74 kr per aktie (0,53).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 71 procent (27).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,8 mkr (-10,1).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 2,7 mkr (3,6).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-01-17 | Cell Impact får en order från japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 1,8 mkr för produktionstester.
 • 2020-01-20 | Cell Impact får en order från japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 2,6 mkr för produktionstester.
 • 2020-03-23 | Stefan Axellie börjar som ny CFO.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-05-07 kl. 08:00 CET.