Uppdatering avseende avtalsprocess med Suzhou China Hydrogen

Cell Impact har i ett tidigare pressmeddelande den 30 mars 2017 meddelat om Bolagets avsiktsförklaring med Suzhou China Hydrogen Energy Technology (Suzhou China Hydrogen) om försäljning av en första version produktionslina baserad på Cell Impacts teknologi. Slutligt avtal om kommersiella villkor och leverans av produktionslinan skulle enligt avsiktsförklaringen nås senast den 30 april, 2017.

Förhandlingar mellan parterna fortgår där ett ömsesidigt intresse finns att få till stånd ett avtal så fort som möjligt. En förutsättning för Suzhou China Hydrogen att ingå ett sådant avtal är att denna kund erhåller investeringsfinansiering för produktionslinan. Avsikten är att ingå ett avtal så snart som investeringsfinansieringen är på plats.

Parterna har nu konstaterat att förseningar föreligger i processen för godkännandet av investeringsfinansieringen. Som en följd av ovan försening meddelar Cell Impact att något avtal med Suzhou China Hydrogen inte kommer att nås senast den 30 april 2017. Cell Impact kommer att kommunicera en reviderad bedömning om när ett avtal kan nås för leverans av produktionslinan när mer information om ärendet erhållits.

Karlskoga 27 april 2017

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Tove Langlet, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 731 00 07
tove.langlet@nordellpartner.se

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08:45 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bank www.penser.se