SeaTwirl delårsrapport för Q3 (mars-maj)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN (2017-03-01 - 2017-05-31)

 • Patent beviljat i Sverige för en lösning som underlättar underhåll och minskar tid för produktionsstopp
 • Vinnare av Stena Line Propeller Prize
 • Patent beviljat i USA för en lösning som gör att turbinen kan stå emot hårda vindar
 • Anställning av en ny projektledare
 • Mangold FK togs in som likviditetsgarant 

 

EFTER PERIODEN (2017-06-01 -)

 • Andreas Blom utsedd till CFO

ÖVRIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN (2017-03-01 - 2017-05-31)

 • Presenterat på konferensen "Offshore Wind Energy - Science meets Industry" i Stavanger
 • Uppmärksammats med en artikel i Ny Teknik
 • Presenterat på Energimyndighetens och InnoEnergys event "Innovationsracet"
 • Besökt konferenser i Oslo och Glasgow
 • Presentationer och förevisningar av SeaTwirl S1 i Lysekil

FINANSIELL UTVECKLING
UNDER PERIODEN (2017-03-01 - 2017-05-31)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -635 595 kr (-648 108). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
 • Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 10 785 329 kr (9 399 418), därtill kommer kostnader för patent om 663 773 kr (510 235).
 • Periodens kassaflöde uppgår till -1 267 080 kr (-1 047 286).
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 19 574 762 kr (2 207 946).
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 29 674 931 kr (10 398 439) varav periodens resultat (2016-09-01 - 2017-05-31) utgjorde -4 302 378 kr (-1 419 780). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat har påverkat det egna kapitalet under perioden.

VD:s KOMMENTARER

"Det känns naturligt att inleda det här vd-ordet med president Donald Trumps beslut att ta USA ut ur Parisavtalet. Även om det beslutet är beklagligt så var reaktionen från omvärlden uppmuntrande för vår bransch. Politiker världen över beklagade Trumps beslut, vilket visar på en bred politisk enighet i klimatfrågan.

Kanske ännu viktigare var att företagsledare, som i vanliga fall sällan kommenterar politik, tog till orda. Till exempel uttryckte både Lloyd Blankfein, VD för Goldman Sachs, och Jeff Immelt, VD för General Electric, sitt missnöje på Twitter. 

Att företagen så tydligt tar ställning i klimatfrågan indikerar, tycker vi, att omställningen till förnyelsebar energi inte längre bara drivs av politiska ställningstaganden, utan av marknadskrafter. Förnyelsebart växer för att det är ett av de billigaste sätten att producera el. Det är hela förklaringen.

Och utbyggnadspotentialen är enorm. Vindkraftens branschorganisation i Europa, Wind Europe, publicerade i början av juni en rapport som visade att havsbaserad vindkraft, både bottenbaserad och flytande, i ett positivt scenario 2030 ensamt kan svara för mer än hela Europas energibehov till väldigt konkurrenskraftiga produktionskostnader.

När ambitiösa rapporter som Wind Europes ser så stor potential bara i Europa för flytande vindkraft känner vi att vi med vår kostnadsfokuserade design ligger helt rätt i tiden. Och vi känner det även när vi är ute och presenterar. Under perioden presenterade vi och vann Stena Line Propeller Prize och höll uppskattade presentationer på vindkrafts-mässa i Stavanger och på Energimyndighetens och InnoEnergys innovationsrace på Svenska Mässan i Göteborg.

Under och efter perioden har vi fortsatt att lägga strategiska stenar på plats för framgång på lång sikt. Vi har beviljats ett patent i USA för en design som gör att turbinen kan stå pall för orkanvindar. Vi har beviljats ett patent i Sverige som underlättar underhållsarbetet. Och vi har stärkt vår organisation med en projektledare, en beräkningsingenjör och en finanschef.

Vårt största fokus lägger vi dock på att utveckla vår nästa turbin, SeaTwirl S2, som kommer att ha en turbineffekt på 1 MW.

För att sammanfatta så går både vårt eget arbete och utvecklingen i omvärlden åt rätt håll. Därför är jag mer övertygad än någonsin tidigare att vår framtid är ljus."

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 08.40 CET.