Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 11 maj 2017

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 11 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 8 572 984 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 37 834 850 kronor, ska överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Tord Andersson, Tove Langlet och Kjell Östergren samt valde Thomas Carlström till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tove Langlet valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 7 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning
Årsstämman beslutade om valberedningens nomineringsprocess och valde Mattias Klintemar (som representant för Östersjöstiftelsen), Kåre Gilstring (som representant för Gesona AB och sitt personliga aktieinnehav), Niklas Tollsten (som representant för bolagets mindre aktieägare) och Tove Langlet (i egenskap av bolagets styrelseordförande) som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar valdes som valberedningens ordförande.

Justerad bolagsordning
Stämman beslutade om justeringar i bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt justering av namnet på lagen som reglerar avstämningsregister.

Bemyndigande
Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cellimpact.se.

Karlskoga 11 maj 2017

För ytterligare information kontakta:
Mats Wallin, CEO
Telefon: 070-568 88 40

Tove Langlet, styrelseordförande
Telefon: 070-731 00 07

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq  First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bank AB www.penser.se